ДОНЛИ ЭКИНЛАРНИ КАСАЛЛИК ВА ЗАРАРКУНАНДАЛАРДАН ХИМОЯ КИЛИШ

Опубликовано Фарохиддин Икромов 23.06.2008

Кириш.

 «Донли  экинларининг касаллик ва зараркунандалардан химоя килиш» пестицидлар тугрисидаги фан булиб, уларнинг физик-кимёвий ва захарлилик хоссаларини, кулланилиш жараёнларини, зарарли организмлар ва ташки мухит омилларига таъсирини ургатади. Шунингдек, булажак  мутахассисга зарур булган пестицидни танлай олиш, хужаликнинг пестицидларга булган талабини аниклаш йулларини, химояланиш воситалари ва пестицидларни куллайдиган мосламалар билан ишлаш жараёнлари, жадал технология асосида экинлардан мул хосил олиш учун усимликларни химоя килишда кимёвий усулдан мохирона фойдаланиш йуларини ургатади.«Донли  экинларининг касаллик ва зараркунандалардан химоя килиш» курсининг асосий вазифаси хозирги замон пестицидларни тугри куллай олиш, уларнинг зарарли оранизм ва маданий усимликларга таъсир этиш механизмларни, пестицидларни самарали ва хавсиз куллаш усулларини урганишдан иборат.Усимликларни кимёвий химоя килишни яхши узлаштириш учун, албатта, бошка бу Фан билан алокадор булган фанлар – анорганик ва органик кимё, физик – коллоид кимё, биологик кимё, физика, усимликлар ва хайвонлар физиологияси,  фитопатология, микробиология,  кишлок   хужалик   фитопатологияси,    усимликшунослик,   энтомология,   кишлок хужалик   энтомология,  умумий дехкончилик, ботаника, агрометеорология фанларидан етарли билимга эга булиш керак.Кишлок хужаликда ишлатиладиган барча пестицидлар хам инсон ва иссик конли хайвонларга маълум бир шароитда захарли булганлиги сабабли, маърузада  пестицидлар билан ишлаганда куриладиган шахсий ва жамоат хавсизлиги тадбирлари батафсил баён этилган.Пестицидларнинг физик-кимёвий ва токсикологик хоссаларини куллаш хусусиятларини биологик мухитдаги холатини ва шу каби мухим масалаларни пухта билиб олиш улардан хавфсиз ва тугри фойдаланишнинг асосий омилидир.Инсон тараккиётининг барча боскичларида ахолини нози-неъматлар билан таъминлаш асосий масаладир. Бунда усимликларни зарарли организмлардан (зараркунанда, касаллик, бегона утлардан) химоя килиш асосий омиллардан хисобланади.Хамдустлик мамлакатларида зарарли организмлардан келадиган зарар уртача 26%ни ташкил этади. Юкорида келтирилган маълумотлардан хулоса килиб, зарарли организмлардан уз вактида кураш олиб бориш накадар мухим ахамиятга эга эканлигини курсатди.

Республикамиз иклим шароити зарали организмни ривожланишига айникса зараркунандаларни ривожланишига яхши таъсир этади. Шароити юкори: масалан унгимчак канна 18-20 кана, 4-6 карадрина, кусак курти 3-4, усимлик бити 16-17 маротаба Колорадо кунгизи 3-4 авлод беради, буларга карши узига хос усулларни ишлаб чикиш ва ундан самарали фойдаланимш, хосилдорликни саклаб колишдаги мухим тадбирлар.

Усимликларни зарарли организмлардан химоя килиш усуллари

                Асрмизнинг 70-80 йиллари давомида олимларимиз томонидан маданий усимликларни зарарли организмлардан химоя килиш тадбирлари тизими ишлаб чикилди ва ишлаб чикаришга жорий этилди. Бу тизим хар бир усимлик учун алохида булиб, турли минтакалар табиий шароитини хисобга олган холда тузилган. Усимликларни химоя килиш тизимининг энг мукаммали уларни уйгунлашган химоя килишдир. Усимликларни уйгунлаштириш йули йукотиш энтомофагларни максимал равишда саклаган холда олиб борилади  «интеграция» сузи лотинча булиб, «integrare» – «тиклаш», «тулдириш» деган маънони билдиради.                Усимликларни уйгунлашган холда химоя килишни жорий этиш натижасида биоценозда турлар уртасида узаро богланиш кайта тикланади, бунда зарарли организм ва энтомофаглар уртасидаги микдорий богланиш хам хисобга олинади.                Ташкилий-хужалик тадбирлари зарарли организмлар учун нокулай яшаш шароитини вужудга келтиришга ва уларни экин майдонларига утишини камайтиришга каратиган.Ташкилий-хужалик тадбирлари бир неча йиллар давомида хужаликнинг истикбол режаси асосида амалга оширилади. Яна шулардан бири янги ерларни узлаштиришдир. Бунда купгина зараркунандалар уяси йукотилади: осиё ва марокаш чигирткаси, воха чмигирткаси, кемирувчи зараркунандалар ва хоказо.Экинзорларни кенгайтириш  кул, дарё хамда зовурлар атрофидаги майдонларнинг мелиоратив холатини яхшилайди, дала четидаги бегона утларни йук килади, бу эса уз навбатида уларда ривожланадиган зараркунандалар сонини камайтиради.Тут дарахтларнингмахсус массивларда жойлаштирилиши ургимчак кананинг камайишига сабаб булади ва унга карши кураш олиб боришда енгиллик тугдиради.Йириклаштирилган экин майдонларида хзашоратларга карши утказиладиган тадбирларни механизациялаштириш имконини беради.Агротехник тадбирлар.                Бу усул хар кайси минтаканинг тупрок-иклим шароитини хисобга олган холда, ишлаб чикилган барча агротехник тадбирлар усимликларни зарарли организмлардан химоя килишган ёрдам Бера олишига асосланган булиши керак. Агротехник тадбирлар усимликнинг зарарли организмларига бевосита таъсир этмайди. бу тадбирлар далаларда хавф-хатар тугдирадиган микдорда зараркунанда пайдо булиши олдини олади, холос. Шунингдек, бунда усимликларнинг ривожланищига яхши шароит яратилади, бу эса усимликларнинг зарарли органимларга чидамлилигини ва химоя килиш тадбирларнинг самарадорлигини оширади. Агротехник усул  кулланилганда бошка тадбирлар билан бевосита бирга кулланилади, шундагина унинг таъсирчанлиги ортади.                Бу усулнинг афзаллиги  шундаки, агротехник тадбирлари барча экинлардан юкори хосил олиш учун кулланилади, ундан эса усимликларни химоя килиш жараёнида фойдаланилади. Демак, бунда усимликни химоя килиш учун алохида харажат килинмайди, шу билан бирга самарадорлик хам юкори булмайди.                Агротехник тадбирлар зарарли организмларнинг хаёт кечириши ва купайишини билишга асосланган булиши керак, шунингдек, бу тадбирлар зарарли организмлар энг куп учрайдиган пайтларда  кулланилиши максадга мувофикдир.                Куйида агротехник тадбирининг баъзи йуналишларини мисоллар ёрдамида изохлаймиз.                Усимлик навлари ва уларни зарарли организмлар билан муносабатлари.                Тупрокка ишлов бериш ва усимлик колдикларини йигиштириб олиб, йукотиш.                Угитларнинг зарарли организмларга таъсири.                Сугоришнинг зарарли организмларга таъсири.                Экиш ва хосилни йигиб олиш муддатлари.Биологик тадбирлар, зараркунандаларга биологик усулда курашиш.Усимликларни зараркунандалардан биологик усулда химоя килиш, уларнинг касаллик сабабчиси микроорганизмлардан  фойдаланиб зарарли турларини йукотиш, камайтириш ёки купайиб кетиши олдини олишга асосланган. Биологик кураш усулида турли организмлар – йирткич ва паразит хашоратлар, каналар, кушлар ва бошкалардан фойдаланилади. Хашоратлар билан озикланадиган табиий кушандалар – энтомофаглвр, каналар озикланадиганлари эса акарифаглар деб аталади.  Биологик тадбирларни кенг жорий этиш бирмунча афзалликларга эга:  иктисодий жихатдан арзон, ташкилий томондан осон, таъсири жихатдан давомли, атроф-мухитни ифлослантирмайди, бошка фойдали хашоратларни захарламайди.Усимликларни зарарли организмлардан химоя килиш усуллари

                Усимликларнинг карантин тадбирлари.                Усимликларни зарарли организмлардан химоя килиш тадбирларидан бири усимликлар карантинидир.                Усимликлар карантини давлат микёсидаги тадбирлар тизими булиб. Ватанимиз усимликлар дунёсини бизда учрамайдиган, лекин хорижий мамлакатлардан утиб колиш эхтимоли булган усимлик зараркунанда ва касалликларини кузгатувчилари хамда хавфли бегона утларни ва, шунингдек, мамлакат ичидаги айрим географик худудларда таркалганлари        йулини тусишга каратилгандир. Агар зарарли организмлар мамлакатимизга утиб колган булса, усимликлар карантини дархол уларни йукотиш чораларини куради.                Зарарли организмларнинг чет мамлакатлардан келиб колмаслигини олдини олишга мулжаллланган тадбирлар ташки карантин ва мамлакат ичида бирор географик минтакада учрайдиганларининг таркалиб кетмаслигига  каратилган булса, ички карантин дейилади.                Ташки карантинга Узбекистон Республикаси худудида гуза пушти ранг курти, картошка куяси, маккажухори пушти ранг курти ва бошка бир неча тур зараркунандаларнинг утиб колмаслигига мулжалланган тадбирлар киради.Физик ва механик тадбирлар.                Усимликларнинг зарарли организмларига карши механик тадбирлар сифатида уларни тупланишига, туриб колишига. харакатланиши ёки усимликни зарарлаши олдини оладиган воситалардан фойдаланилади.                Бундан ташкари, усимлик колдиклари хамда хашоротлар уясини йукотиш,  усимлик танасини эски пустлоклардан тозалаш ва бошкалар механик тадбирларга киради. Зарарли хашоратларнинг тупланишлари ёки тухум куйишлари учун жой тайёрлаш учун гунг, хас-хашак, дарахтлар туткич белбоги ва хазон гарамларидан фойдаланилади. Бундай жойлар олиндан захарлаб куйилади ёки хашоротлар туплангач, улар турли йуллар билан кириб ташланади.                Усимликларнинг зарарли организмларига карши тадбирлардан радиактив нурланишлари, юкори ва паст даражали температура режимлари, паст босим, вакуум, юкори частотали токлар купрок кулланилади. Физик усул хам юкори самарали булиб, инсон ва табиатга зарари кам усулдир, лекин бу усулда махсус тайёргарликдан утган мутахассис ва мукаммал аппарат ва жихозлар лозим.Усимликларни химоя килишда кимёвий тадбирларни куллаш.                Усимликларни кимёвий усулда химоя килиш зарарли организмларни йукотишда кимёвий моддалар – пестицидлардан фойдаланишга асосланган. Усимликларни организмлар (зараркунандалар,Ю касалликлар ва бегона утлардан)дан химоя килишда кулланиладиган барча кимёвий моддалар пестицидлар деб аталади. «Pestis» – зарарли, юкум, ифлослик ва  «cido» – улдираман маъноларини англатади.                Усимликларни кимёвий химоя килиш усули бир катор афзалликларга ва ката универсаллик хусусиятига эга, чунки уни барча кишлок хужалик экинларида куплаб зараркунанда, касалик ва бегона утларга карши, шунингдек омборхоналар, иссикхоналар, элеваторлар ва бошкаларни зарарсизлантиришда хам куллаш мумкин.                Пестицидларни куллаш кутилган самарага тезда эришишни таъминлайди.                Лекин кимёвий усулнинг хам узига яраша камчиликлари бор. Бу усулда кулланадиган пестицидлар инсон ва иссикконли хайвонлар учун захарли. Пестицид колдиклари билан озик-овкат махсулотларининг захарланиши ортади. Энтомофаг ва акарифаглар учун захарли. Зарарли организмларнинг пестицидларга чидамлилиги нихоятда тез ортади. Усимликларни химоя килиш учун мулжалланган харажатлар бозор иктисодиётига утиш муносабати билан тез суатлар билан ортади.

Пестицидларнинг таснифланиши

                Пестицидлар руйхати жуда тез суратлар билан ортиб бормокда. Хозирга кадар бутун дунёда 10000 якин пестицидлар ишлаб чикилади ва булар кишлок хужалик зараркунандаларига карши ишатилади.                Пестицидларни урганишни осонлаштириш максадида уларни куйидаги таснифларга булиб урганилади:1.Пестицидлар келиб чикишига кура куйидагича таснифланади:а) анорганик моддалардан олинадиган пестицидлар (олтингугурт, мисс бирикмалари, хлоратлар ва бошкалар).б) органик моддалардан олинадиган пестицидлар, булар жуда ката гурухини уз ичига олади.в) усимликлардан олинадиган пестицидлар (пиретринлар, фитонцидлар ва бошкалар).г) микробиологик жониворлар (бактериялар, замбуруглар ва вируслар)дан олинадиган пестицидлар.2.Пестицидлар кимёвий таркибига кура куйидагича таснифланади:1.Фосфорорганик пестицидлар (фосфамид, фозалон ва бошкалар).2.Хлорорганик пестицидлар (дилор, ГХЦГ ва бошкалар).3.сунъий пиретроидлар (амбуш, децис, декометрин ва бошкалар).4.Тио, дитиокарбамин ва карбамин кислоталар хосилларини саклаган пестицидлар (карбин, бетанал, эптам ва бошкалар).5.Фенолларпнинг нитрахосилларини   саклаган пестицидлар (ДНОК, акрекс, каратан ва бошкалар).6.Минерал мойлар (30, 30а ва бошкалар).7.Симобнинг органик бирикмалари (гранозан).8.Мочавина хосиллари.9.Симм – триазинлар ва хоказо.                3.Пестицидларнин зарарли организмларга кура куйидагича таснифланади:1.Акарицидлар (кана)2.Инсектицидлар хашоратлар)3.Овицидлар (тухум)4.Ларвицидлар (личинка)5.Афицидлар (битла рёки шира)6.Нематицидлар (нематодлар)7.Лимацидлар (шилимшик куртлар)8.Зооцидлар, родентицидлар (хайвонлар)9.Моллюскицидлар – (моллюска)10.Альгицидлар (сув утлари)11.Арборецидлар (бута)12.Бактерицидлар (бактерия)13.Фунгицидлар (замбруг)14.Гербицидлар (ут)                4.Пестицидлар,  зараркунандарар организмига кириш усулига куйидагича таснифланади:1.Меъда ичак оркали таъсири – улар озика билан киради.2.Тери каплами оркали – контакт таъсир.3.Фумигантларнафас йули оркали – конга сурилади.4.Системали таъсир этувчи пестицидлар деб хам аталади – сурувчилар.                5.Пестицидлар зарарли организмларга таъсир килиш хусусиятларига кура куйидагича таснифланади.1.Ёппасига таъсир килувчит пестицидлар бу гурухга барча тирик организмни улдира оладиган пестицидлар киради.2.Танлаб таъсир килувчи пестицидлар. Бу бир турдаги организмни улдиради, бошка организмга таъсир килмайди.3.Аттрактантлар узини таъми ёки хиди билан тирик организмни узига жалб этиш хусусиятига эга.4.Репеллентлар – узларнинг таъми ёки хиди  билантирик организмни чучитиш кобилиятига эга булган.5.Хемостерилянтлар – хашоратларни жинсий оранларини стерилизация килувчи пестицидлар.6.Феромонлар – булар хашоратлар организмида ишлаб чикарилган пестицид гурухига оид булиб иккинчи жинсий узига жалб килади.7.Ингибиторлар хужайралар томонидан ишлаб чикарилган пестицидлар гурухига оид кимёвий моддалардир, булар таъсирида феромонлар сусаяди ёки тирик мавжудотнинг хаёт фаолияти пасаяди.8.Гормонлар – организм эндокрин безлари томонидан ишлаб чикарилиб, унинг ичига куйилувчи ва хаёт фаолиятини бошкаришда мухим роль, урни тутувчи мода.9.Антифидантлар – хашоратларни иштахаларини сусайтирувчи пестицидлар.10.Дефолиантлар – усимликлар баргини тукилишини тезлатувчи пестицидлар.11.Десикантлар – усимликларни илдизи билан куритувчи пестицидлар.12.Ретардантлар усимликларни усишини сусайтиради.13.Кимёвий иммунизаторлар – усимлик организмида моддалар алмашинувини жараёнининг узгартириши хисобига, махсулотларнинг  ортиши ва шу билан бирга зарарли организмларни ривожланиига нокулай шароит тугдирувчи пестицидлар.                6.Пестицидларни кулланиш жойларига кура куйидагича таснифланади.1.Усимликларга ишлов бериш учун мулжалланган пестицидлар.2.Уругларни ёки экиш материалларини ишлов берадиган пестицидлар.3.Омборхона, тегирмон ва иссикхонада ишлашга.4.Тупрокни дезинфекция килишга мулжалланган пестицидлар.

Агрономик токсикологиянинг асослари

                Токсикология нима? – кенг маънода зарарли моддалар ва уларни тирик организмга курсатган таъсирини урганувчи фан (юнонча Toxicon – Захар ва      kolog – таълимот, урганиш демакдир).                Унинг асосий мазмуни захарли моддалар туфайли организмда руй берадиган патологик жараённинг мохиятини  ургпнишдан иборат.                Агрономик токсикология – токсикологиянинг бир булимии булиб, кишлок хужалигида урганиладиган кулланиладиган кимёвий моддаларни – пестицидларни урганади.                Агрономик токсикологиянинг асосий вазифаси пестицидлар синтезнинг илмий асосларини яратиш, уларнинг инсон ва иссикконли хайвонларга салбий таъсири булмайдиган юкори самарали усулларини кулашни ишлаб чикашдан иборат.1.Захар деб бирон йул билан жуда оз микдорда организмга тушганда, уни захарланишига ёки улимга олиб келувчи моддаларга айтилади. «Захар» шартли тушунча булиб хисобланади, чунки бир модданинг узи куллаш усули ва шароитга караб, кура Бирон зарарли организмга нисбатан захарли ёки захарсиз булла олади.                Кишлок хужалигида ишлатиладиган барча пестицидлар Захар хисобланади, чунки улар факат зарарли организмларнигина эмас, балки иссикконли хайвонлар ва инсонарни хам захарлайди.                Захарланиш – организмга захарли мода таъсир этганда организмнинг нормал хаёт фаолияти бузилишдир.                Пестицидларнинг захзарлиги хам турличадир. Токсиклик деб пестицидларнинг организм хаёт фаолиятини канчалик издан чикариб, захарлай олишга айтилади. Захарларнинг токсиклик таъсирини бегилаб берадиган асосий моддалаврдан бири дозадир.                Доза ёки дозировка деб организмга маълум бир таъсир, яъни маълум бир Самара курсата оладиган пестицид микдорига айтилади. Буларнинг масса бирликлари (грамм, миллиграмм, килограмм) улчанади.                Дозалар летал, сублетал ва бусага (порог) дозаларга булимнади. Летал ёки улдирадиган доза бу организмни улимга олиб келадиган доза. Бу организмга таъсир этиб, унда кайта тиклаб булмайдиган узгаришлар хосил килиши натижасида улимга олиб келадиган дозадир. Сублетал ёки захарли доза бу хам пестициднинг маълум бир кам микдори булиб, унинг таъсирида организм захарланади, лекин бу захарланиш улим билан тугамайди. Порог ёки бусага дозаси деб, пестициднинг организм физиологик холатларида  жуда сезгир усуллардан  фойдаланилганда кайд килдинадиган маълум узгаришларни келтириб чикарувчи энг кам микдорга айтиладжи. Порог доза таъсирида издан чиккан физиологик функциялар тез орада тикланиб, асл холига кайтади.Турли пестицидларнинг бусага (порог) летал, ёки сублетал дозаларни бири-бирига солиштириб куриб, уша моддаларнинг канчалик захарлилигини белгиланади.                Пестицидларнинг токсиклиги (захарлилиги), одатда харфлар символи билан белгиланади: УД – улдирувчи доза, ЛД – летал доза, УК – улдирувчи концентрация ва СД-самарали доза.

Зарарли организмларни йукотишда кулланиладиган ишчи таркибидаги (суспензиялар, эмульсиялар, дустлар, захарли емлар ва бошкалар) пестицид микдори концентрация деб аталади. «Концентрация» атамаси, шунингдек хаводаги газсимон ёки Буг шаклдаги пестицидларнинг микдорини  белгилашда кам ишлатилади. Концентрация фоиз, масса ёки хажм бирикларида ифодаланади, мг ёки г пестицид, 1л ёки 100 л эмульсия, суспензия ёки эритмада, мг ёки г пестицид 1 кг ёки 100 кг дустда ёки захарли емда.

 Инсектицидлар ва акарицидлар                 Машхур энтомолог Н.Н. Богданов-Катьков маълумотларига караганда инсон, уй хайвонлари ва усимликларга 68 мингдан ортик хашоратлар арар еткахади.                Зарарли организмлар келтирадиган зарар хосилнинг 1\3 кисмига тугри келади. Мутахассисларнинг хисобларига караганда, агар мунтазам кураш чораларини утказилмаса, картошка хосилининг 37% ,  карамнинг 22%, олманинг 10%, шафтолининг 9% йигиб олиниши мумкин.                Адабиётлардап зараркунандалар экинларга ката зарар келтириши куплаб кайд килинган. 1930 йилда чигирткалар купгина кишлок хужалик экинлари учун офат келтирди, баъзи вилоятларда улар экинлар хосилини буткул нобуд булишига олиб келди. Уларга карши кураш усулларининг энг макбули кимёвий усулдир.                Бу усулда зараркунандаларга карши кимёвий таркиби ва тузилишига кура турли пестицидлар кулланилади.  Булар орасида органик пестицидлар гурухи етакчи урини эгаллайди. Улардан фосфорорганик  пестицидлар, суъний пиретроид препаратлар асосий урини эгаллайди. биз бу пестицидларни алохида кимёвий гурухлар холида урганамиз.                Пестицидларнинг токсиклиги – захарлилиги уларнинг кимёвий тузилиш хусусиятларига богликдир. Пестицид молекуласидаги жуда кичик бир узгариш хам  захарлиликнинг кескин узгаришига сабаб булади. Буни купгина мисолларда куриш мумкин.                Инсектицидлар хашоратларга карши кураш чоралари.Акарицидлар – каналарга карши кураш чоралари.                 Овицидлар – хашорат ва каналарнинг тухумларига карши.                Ларвицидлар – хашорот ва каналарнинг курт (личинка)ларига карши.Пиретроидлар гурухига кирувчи пестицидларни энг замонавий пестицидлар дейилса тугри булади. Суньий пиретроидлар (мураккаб эфирлар)га ухшаш моддалардир. Табиий перитринлар узок йиллар  даввомида «пиретрум» номи билан кишлок хужалиги зараркунандаларига карши курашда кулланиб келинди.                Табиий «пиретрумлар»ни асосий камчилиги ташки мухит омилларини айникса ёруглик таъсирида тез парчаланиб кетишдир.                Пиретрумларни суъний йул билар олиниши 1940-1969 йилларга тугри келсада уларнинг барчаси ташки мухит омилларини таъсирида тезда уз кучини йукотиши уларни асосий камчилиги булди.                Хозирга кадар батафсил урганилиб ишлаб чикаришга тавсия килинган пиретроидлар асосан  перметрин, циперметрин, декаметрин цифлутрин, аьфаметрин, дельтаметрин, изотрин, фервалератлар мансуб.Булар орасида айникса перметрин асосида оливадиган пиретроидлар ёругликка анча бардошлиги билан фаркланиб туради. Пиретроидлар гурухига кирувчи пестицидлар хозиргм пайтда энг кенг кулланилаётган пестицидлар хисобланади. Сунъий пиретроидлар тавсия килинган сарфлаш нормаларида усимлик салбий таъсир курсатмайдилар.Улар усимликка  спигиш кобилиятга эга эмас, 7-9 кун давомида асосан парчаланади. Бирок уларнинг колдик микдорларни усимликка ишлов берилгандан кейин 21 кун давомида аникланган.Пиретроидларнинг зарарлик хашорот ва каналарга таъсирчанлиги бошка гурухларга кирувчи пестицидлардан анча юкори. Организмларда тупланиши хусусияти кам.Хозирги пайтда айникса Данитол, Цимбуш, Арриво, Нурел, Суми-альфа ва бошка турлари кенг кулланилмокда.

Фунгицидлар ва бактерицидлар

Фунгицидларга фунгицидлик ва бактерицидлик хусусиятларини номоён кирувчи органик ва ноорганик моддалар киради. Барча пестицидлар ичида фунгицидларгина инсонлар, бошка иссик конлилар ва фойдала хашоратларга нисбатан кам захарлидир.Купчилик фунгицидлар усимликка зарари таъсир курсатмайди аксинча уни усиши ва ривожланишига ижобий таъсир курсатиди.Барча фунгицидлар таъсир килиш характерига кура касалликни  олдини олувчи фунгицидлар ва фунгицидларларга булинади.                Касалликни олдини олувчи фунгицидлар, патоген (касаллик кузгатувчан)нинг репродуктив аъзоларинигина камайтиради, бунда касаллик кузгатувчиси зарарлагунга кадар фунгицид таъсирига дучор булади, касалликни анж олишга йул куймайди, аммо экинда ривожланиб кетган касаллик кузгатувчисини бутунлай йукотмайди. Бундай фунгицидлар касаллик ёппасига таркалишдан бурун кулланиши мумкин.                Касалликни даволовчи фунгицидлар касаллик кузгатувчисини усувчи ва репродуктив органларига ва кишловчи боскичларига касаллик кузгатувчиси усимликни зарарлай  бошланганганда кейин хим таъсир килади. Бунда ишлов самараси касаллик кузгатувчисини усимлик тукимасига киришдан, фунгицид билан ишлов беришигача утган вактга куп жихатдан богликдир.                Фунгицидларни усимликда кандай таксимланишига караб сиртдан (контактли) ва системали фунгицидларга булинади.                Сиртдан таъсир этувчи фунгицидлар, усимликка сурилмайди, баргнинг бир сиртидан иккинчисига кисман утадилар. Касаллик кузгатувчисига бевосита тукнашгандагина таъсир курсатиди.                Сиртдан таъсир  этувчи фунгицидларни самарадорлиги усимлик сиртида ишлов берилгандан кейин сакланиши муддатига ва ташки мухит омиллари (ёгингарчилик, хаво харорати ва х.к.)ни таъсирига боглик. Бу гурухга купчмлик ноорганик фунгицидлар мисол булади, масалан мисс, олтингурт препаратлари ва хоказо.                Системали фунгицидлар – усимликлар томонидан  тулик узлаштира олинадиган, уларни танасида (илдиз оркали баргларига, барглардан ёш баргларга) харакатлана оладиган, усимликларни танасига тушган касаллик кузгатувчисини йукота оладиган фунгицидлар киради.                Бу пестицидларни самарадорлиги атроф мухит омиллари таъсирига унчалик боглик эмас. Асосан фунгицидни узгариш тезлиги ва хусусиятларига боглик (бенлат, балейтон, витавакс ва бошкалар).               Фунгицидлар кулланилишига кура куйидаги гурухларга булинади:1.Усимликларни укув даврида кулланиладиган фунгицидлар. Бордо суюклиги, олтингугурт.                2.Усимликларни тиним даврида кулланувчи фунгицидлар. Бу гурухга кирувчи фунгицидлар куп йиллик симликларда куртаклар ейилмасдан кулланилиб. Касаллик кузгатувчи замбуругларини кишловчи боскичларида йукотади.                3.Уруглар ва экиш материалларни дорлаш.                4. Фунгицидларни тупрокка солиш. Бу усул тупрокдаги касаллик кузгатувчи патогенлар карши каратилган.

Хаммахур зараркунандалар ва уларга карши кураш

 Хамахур зараркунандаларга асосан тугриканотлилар, кунгизлар ва тангаканотлилар туркумининг хашоратлари киради. Тугриканотлилардан куйда таърифланган турли чигирткалар ва  оддий бузокбош энг хавфлидир. Orthoptera –  тугри канотлилар  туркуми.                 Бу бош туркум вакилларнинг огиз аппарати тиник  кемирувчи типида, канотлари яхши тараккий этган. Тинч холатда, танасининг ён томонига жойлашиб корини ёпиб туради. Учишда орка канотлари асосий роль уйнайди. Олдинги канот устлигигга айланган. Корни церкали ургочиларида тухум куйгич, эркакларига баъзан грифолькали. Корни нерв занжирлари куп, танглик тухум найчалари паноистик типда. Узгариши тиник чала. Буларга 2 – туркумининг вакиллари киради.              Бу туркумнинг вакиллари ер юзида нихоятда кенг таркалган. Булар анча йирик хашаротлар булиб, танаси чузик, боши купинча гипогнатик тида, танага эркин урнашган, икки ёнбоши бир оз яссилашган, огиз аппарти кемирувчи типида, олдинги уст канотлари терисимон, орка канаотолари пардасиммон ва епилгичсимон шаклда тузилагн.                 Бош кисмида бир жуфт мукаммал кузидан ташкари 1-3 та оддий кузчаси хам бор. Муйловлари куп бугимли, турли шаклда улар ингичка ва хар хил узунликда, баъзан танасида (масалан, темирчасимон, чирилдоксимонлар), базан эса унинг ярим узунлигина етарли эмас, масалан, чигирткаларда булади. Канотлари яхши тараккий этган ва аник томирланганОёклари тула тараккий этган, орка оёкларнинг сони ва болдирлари йугонлашган бакуват тикан ва михлари бор, улар сакраш учун мослашан. Куп тугри канотлиларни олди ва урта оёкларини, югуриш, тирмашиш учун хизмат килади. Купчилик тугри канотлиларда, масалан чигирткаларда олдинги болдирларида товуш эшитиш органлари бор. Жуда купчилик тугри канотлар усимликхур, лекин кисман йирткич, шунингдек хам учрайди куп турлари, айникса, чигирткалар кишлок хужалик зараркунанлари уртасида мухим урин тутади. Тугри  канотлилар, асосан тропик зоналарда таркалган булиб, 2 мингтагача турни уз ичига олади. Буларда СНГ да 700 таси учрайди.                Узун муйловли  тугри канотлилар.    Бу кенжа туркумига мансуб турларининг хаммасини муйловлари кил симон, жуда узун, эшитиш органи олдинги оёкларнинг сон кисмига жойлашган. Ургочи индивид корин кисмида килличсимон тухум куйгичи булади. Буларга  асосан 2 та бош оила                 Осиё чигирткаси ёки учиб утадиган (вакиллари киради.: темирчаклар ва чилдироклар кучманчи) чигиртка – Locusta migratoria L. Кунгир, яшил,  саргиш-яшил  ёки ок-яшил рангда булади.  Гавдасининг 25-59 мм га етади.  Ургочиси (бошка чигирткаларники  сингари) эркагидан йирикрок булади. Тухум 6-8 мм, личинкаси  канотсиз. Осиё чигирткаси Европанинг жанубида, Марказий Осиёда таркалган, чунки куллар буйида ва дарёлар куйиладиган Осиё чигирткаси — хаммахур хашорат булиб, камишлардан ташкари гуза, бугдой, арпа, маккажухори, окжухори, тарик ва бошка кишлок хужалик экинлари билан озикланади, айрим холларда дарахтларнинг новдалари ва барглари билан хам озикланади. Осиё чигирткасининг ургочиси 75 мм, эркаги 70 мм. Кул ранг-яшил, корамтир кулранг, елкасидаги урта усикчаси киррали тугри текис ёки ботик унинг ёнбошларида иккита кора рангли бахмал изи бор. Уст канотлари кул ранг майда доглар билан копланган, канотлари тиник, яшил-саргиш. Якка холда яшайдиган турлари оч яшил ёки кулранг, елка усиги буртиб кугарилган. Личинкалари беш ёщдан кейин ривожланади. Бир ёшдаги личинкалар деярли кора рангда, ёши улгайган сари очрок рангга утиб боради. Кузачаларини дарё ва кули ёкаларидаги сийрак камишзорларга, юмшок туп-рокда жойлаштиради. Кузачалар сони 1 кв. м.да 10 -1000 тагача булиши мумкин. Личинкалар май ойининг биринчи ярмида чикади, ривожланиши 40—45 кун давом этади, канот чикариши эса июндан бошланади ва 30—40 кундан сунг тухум куйишга киришади.Тухумни кундуз кунлари асосан енгил тупрокларга, кумлок жойларга, сийрак утлар билан копланган майдонларга 5-6 см чукурликка куяди. Чигиртканинг яшаш фаолияти давомида 3 тагача тухум куйиш жараёнини кузатиш мумкин. Бунда чигирткалар тухумини кузачалар ясаб, унинг ичига куяди. Кузачалар бироз эгилган булиб, узунлиги 2-5 см ни ташкил килади. Хар битта кузачага 20 тадан 110 тагача тухум жойлаштириб усти купиксимон модда билан беркитилган булади. Чигиртка кузачаларининг зичлиги ва сони тухум куйилган бир хил майдонда хар хил микдорда булиши мумкин. Баъзида 1 кв.м да 5-10 кузача борлиги кузатилса, айрим жойларда кузачалар сони 500- 800 та хатто мингга ва ундан хам ортик булиши мумкин. Воха чигирткаси. Узбекистоннинг барча сугориладиган ерларида гуза майдонлари якинида пайдо булади ва уларга зарар келтиради. Воха чигирткаси узининг ташки куриниши билан кир чигирткаси ёки турон чигирткасига (пруси) жуда ухшаб кетади, аммо уларнинг эгаллаган ва таркалган майдони бир-биридан жуда катта фарк килади. Воха чигирткасининг етук ёшдагиси (имаго) корамтир кунгирдан ок кул ранг ёки саргиш кул ранггача булади, елка сатхи яссиланган, олдинги кукрак остида хамма прусларга хос усимтаси бор, канотларининг асосий кисми пуш­ти, сакровчи оёкдари жуда хам йугон, икки томони пуш­ти, болдирлари кизил ёки пушти рангда, эркаклари ургочисига нисбатан анча кичик. Тана узунлиги эркаклариники 14—25 мм, ургочилариники 26—38 мм. 1 кв.м майдонга, одатда 5—20 та, айрим йиллари эса 1000 тагача тухум куйиши мумкин. Личинкаларнинг тухумдан чикиши апрель ойининг охирларидан то июнь ойигача да­вом этади. Чигирткалар галаси купайган йилларда худди Марокаш чигирткаси сингари гала булиб экинзорларга учиб угади. Табиий нобуд булиш даври сентябрдан ноябр ойигача давом этади. Марокаш чигирткаси –  Dociostaurus maroccanus Thnbg. Республикамизнинг Сурхонда­рё, Кашкадарё, Самарканд, Жиззах ва Тошкент вилоятларининг шимолий гарбида жойлашган ярим чул ва тог багридаги яйловларда кенг таркалган. Эрта бахордан то ёз ойининг урталаригача чорва моллари озукаси булмиш яйлов экинларига катта зарар келтиради.Республикамиз шароитида Марокаш чигирткасининг личинкаларининг тухумдан чикиш даври: жанубий вилоятларда (Сурхондарё ва Кашкадарё) март ойининг уртасидан апрель ойининг бошларига тугри келади. Ернинг тузилишига, бахорда обхавонинг иссик, ёки салкин келишига хамда ёгингарчиликка боглик. холда тухум­дан чикиш муддати чузилиши мумкин. Тухумдан чикдан чигирткалар дархол «учоклар» ташкил этади. «Учок» хосил килган Марокаш чигирткасининг личинкалари бир кун­да 500 метрдан бир неча км гача булган майдонда узун тасма шаклида усимликларнинг сони ва калинлигига боглик холда харакатга тушади. Бундай тасмалар баъзи йиллари 15—20 км ни ташкил этиши мумкин (1982 йил Сурхондарёда, 1983—84 й.й. Кашкадарёда ва Самаркандда, 1999 йил Келес массивида кузатилган). Тухумдан чикдандан бошлаб канот хосил кипгунча булган личинкалик даври-да уларнинг таркалиш майдони 20 дан 50 маротабагача ортиб боради. Канот хосил килгандан сунг эса шамол ёрдамида 1 кунда 30 км гача булган майдонда таркалиши ва учиб юриши мумкин. Марокаш чигирткаси уз тухум куза-чаларини куёш яхши тушадиган, сув йигилиб колмайдиган, ута каттик. дунгликларга куяди. Республикамизда Марокаш чигирткасининг тухум куйгиш даври жанубий вилоятларда май ойининг охиридан июль ойининг бошларигача давом этади.Марокаш чигирткасининг кузачалари, тухум сони ва унинг катта-кичиклиги хар йили бир хил булавермайди, бу уз навбатида об-хавонинг кандай келишига ва^яйлов-ларда усимликларнинг оз ва куп булишига боглю; Ута кургокчилик йиллари Марокаш чигирткасининг ривожланиши чузилиб, танасининг хажми жуда хам кичиклашиб, утулан камлиги туфайли бир-бирига хужум килиб каннибализм холатлари кузатилиши мумкин. Бундан сунг Марокаш чигирткасининг ёппасига купайиши 6—8 йилдан кейин кузатилади. Марокаш чигирткасининг кенг май­донда таркалиши Марказий Осиё давлатларида бир вактда кечади.Марокаш чигирткасига нисбатан 10—15 кун эрта бошланади ва 20—25 кундан сунг эркаклари канот чикарса, уррочилари эса эркакларига нисбатан 3—5 кундан сунг кднот ёзади. Сурхондарё ва Кашкадарё вилоятларида Отбосар чигирткаси апрел ойининг урталаридан утиб канот ёзади. Канот ёзгандан 2—3 кун­дан сунг урчий бошлайди. Орадан 3 кун утгандан сунг тухум кузачаларини куя бошлайди.Марокаш чигирткаси: Танасининг узунлиги 22-38 мм, кулранг. Миясининг олдинги кисмида аник ифодаланган энли корамтир чукурчалари бор. Олд-оркасида оч рангли бутсимон чизиги бор, олдинги кисмида ён киллари булмайди. Бу чигиртка Узбекистонда, Козогистон – Марказий Осиёда таркалган. Кишлаш фазаси – тухумда (200 кубишка) – 35-45 тадан тухум.                 Карши кураш чоралари: Агротехник, биологик ва кимёвий.

Дон экинлари зараркунандалари ва уларга карши кураш чоралари

      Галла дон экинларини асосий зараркунандаларининг бугдой трипси, зарарли хасва, галла битлари, шираси, цикадалар,  зулукча, шилимшик курт ва бошкалар.         Бугдой трипси – Haplothrips tritici Kurd.      Ургочи 1,3-1,5 мм, кора, ёки кора-жигар ранг, тухум ок, личинка кизил, канотсиз. Эмбрионал ривожланиши 6-12 кун. Бугдойга айникса курукчилик йилларда лалмикор ерлардаги усимликларга сезиларли зарар келтиради. Хамма галлакор зоналарда кузги ва бахорги бугдойнинг асосий зараркунандаси хисобланади.      Етук ва личинка формалари усимликнинг турли вегетатив ва генератив кисмларидан сок суриб озикланади. Натижада култик барглари учи курийди, ён бошларида бачки барглар хосил булади, дон тулишмай колади, пуч булади, пусти юпкалашади.      Хосил сони ва сифати пасаяди. Агар бир донга  бир  личинка  тугри  келса  бугдой  хосили  2 – 4% га, 5 личинка тугри келганда 30% дан ортик камаяди. Катталиги 2 мм гача, танаси ингичгичка, корамтир.     Личинкалар ер юзаси ёриклар ва кесаклар остида кишлайди. Бахорда етук формага айланади.       Етук трипсларнинг хаёти май ойининг урталарида, кисман июнда купаяди. Тухумларни биттадан ва бир нечадан куяди. Зараркунандар яшаётган ерида шира суриб озикланади. Бир йилда бир бугин булиб урчийди.       Бугдой трипсига карши курашда усимлик чигирткаларини тупрок остига куйиб юбориш тавсия этилади, бунда личинкалар тупрок остида нобуд булади.      Зарарли хасва– Eurygaster integriceps Put.          Танасининг узунлиги 10 – 13 мм. Бу зараркунанда Европа, Кавказда ва Марказий Осиёда таркалган.       Зарарли хасванинг  етук хашоратлари урмонларда ва богларда, тукилган барглар тагида яшайди.  Хасвалар далаларга учиб келганда кейин галла экинлари майсаси ва ёввойи галла усимликлари билан озикланади. Улар куннинг энг иссик вактида, яъни тахминан соат 10-14 орасида озикланади, колган вакт яшириниб ётади. Далаларга ёппасига учиб келгандан 1-2 хафтадан кейин тухум куяди.      Тухумини бошокли галла экинлари майсасига, бегона утларга, усимликларнинг куриб колган кисмларига, похол колдиги ва хатто кесакларга куяди.      Хар галл купинча 14 тадан куйган тухуми аксарият икки ёки учта тугри катор булиб жойлашади. Бита ургочиси 14-15 марта, хаммаси булиб 210 та тухум куяди.     Личинкаси одатда, бахори экинлар тупланиши ёки най чикариши билан бир вактда пайдо булади. Улар 5 хил ёшни бошидан кечиради ва 24-35 кунда ривожланади. Янги бугин личинкалари  ва ётук хашорат усимликларда озикланиб, иссик вактда ва туллаётганда усимликдан кетади. Кузги бугдой тулик пишиб етилганда улар кишлов жойига ёппасига учиб келади.   Бу зараркунанда бита бугин бериб ривожланади.     Галла шира (бит) лари тенгканотлилар туркумининг ширалар ойласи киради. Галла усимликларини зарарлайдиган ширалар орасида икки группа: жойдан-жойга кучмайдиган, яъни факат галлаларда ривожланадиган ширалар ва жойдан-жойга кучадиган, яъни вегетация даврида усимлик-хужайинини узгартириб турадиган ширалар фарк килинади.  Биринчи группага оддий галла усимликлари шираси –  Schiraphis gramina Rond. киради.   Шира яшил рангда булиб, оркасида оч яшил йули бор. Шира сурадиган найчалари цилиндрсимон булиб, шишган ва торайган жойлари йук, думидан деярли икки марта узун. Эркаклари канотли булади. Ширанинг тухуми кузги экинлар майсаси баргларида, тукилган дон ва донли ёввоий усимликларда кишлайди. Май оида тухумдан чиккан личинкалари канотсиз ургочи шираларга айланади. Шираларнинг вегетация даврида урчишидаги икки хусусиятни эътиборгша олиш керак: биринчидан, улар партеногенез йули билан, яъни эркаги иштироксиз, уругланмасдан урчийди; иккинчидан, улар тухум куйимасдан личинка тугади. Ёз даврида 15 тагача бугин беради. Улар галла усимликларида ривожланади. Ургочилари кузда уруглангандан кейин усимликларга 2-4 тадан хаммаси булиб 12 тагача тухум куяди. Тухуми кишлайди.     Оддий галла усимликлари шираси барча бошокли галдла экинларини, суданкунок, маккажухори, жухорини зарарлайди, ёввоий галлалиларда, шу жумладан, коракузада учрайди. У поя барглар ширасини суриб яшайди, баъзан ката-катта колония хосил килади.           Пьявица кунгизи, ёки зулукча –  Lema mtlanopus L.     Кунгизи оч яшил-кук, олд оркаси ва оёклари саргиш-кизил.      Танасининг узунлиги 4-4,8 мм келади.    Личинкаси думбайиб туради, 3 жуфт кукрак оёги бор,  корамтир шилимшик билан уралган, узунлиги 5 мм гача.     Буларнинг кунгизи далаларда тупркда ва дарахт-буталар усадиган майдонларда хас-чуп, барглар тагида кишлайди. Улар апрелнинг охири – май бошларида чикади ва галла усимликларининг баргини еб, уларга занжир шаклида катор килиб 3-7 тадан тухум куяди. Хаммаси булиб 200 тагача тухум куяди. Тухуми 12-14 кун ривожланади.      Тухумдан чиккан личинкалар усимликларда 2 хафтагача озикланиб, 3 хил ёшни бошдан кечиради, сунгра тупрокда 2-3 см чукурликда гумбакка айланади.Карши кураш чоралари:  агротехник, механик, биологик ва кимёвий.

Шоли зараркунандалари ва уларга карши кураш чоралари

                Тулик узгаришли хашоратлар: Coleoptera ёки кунгизлар туркумига кирувчи хашоратлар олидинги канотларнинг томирланиш аник эмас, шохсимон ёки терисимон уст канотга айланган, огиз апарати кемирувчи типда тузилган.          Личинкалари чувалчангсимон.       Кунгизлар уст куриниш ва ката-кичиклиги жуда турли-туман. Каттали 0.3-1мм дан 10-15 мм гача.          Купчилик тур кунгизларнинг оёклари югуртак ёки ярувчан типда тузилган.        Лекин баъзи турларида овловчи, сузувчи ёки сакровчи формада тузилган.                Усимликхурлар – усимлик зараркунандалари куп учрайдиган ойлалар группаси хисобланади.         Хартумча шакли ва биологик хусусиятларига караб икки группа:  узун хартумчалилар ва калта хартумчалиларга булинади.         Биринчиларнинг хартумчаси узун, цилиндр шаклида, унинг ёрдамида куп тухумларини усимлик тукималари ичига ботириб куяди.          Узун хартумлиларнинг зараркунанда турларидан олма гулхури, беда барг ва уругхурлари, лавлаги филчаси, омбор узунбуруни ва туркестон шоли сув узунбурини.Карши кураш чоралари:  агротехник, механик, биологик ва кимёвий.          Туркестон шоли узунбурини – Sitophilus ozyzae L., Coleoptera – ёки кунгизлар туркуми.           Кунгизлар 2 – 2,8 мм, жигарранг. Тухумлар 0,6 – 0,7 мм.            Личинка 2,5 – 3 мм,  ок – сарик, оёксиз. Гумбак –  3,75 мм, ок – сарик. Ургочиси 500 тухум куяди.          Эмбрионал ривожланиш 4 – 8 кун, личинка      25 – 30 кун, гумбак 5 – 8 кун. Кунгизлар 3 – 8  ой.           Бу зараркунанда 3 – 4 авлод беради.        Оптимал харорат 27 – 29 0С.        Кишлаш фазаси – тухум.          Йукотишлар  35 – 75%.          Яшаш жойи – Узбекистонда, Козогистонда, Киргизистонда, Прибалтикада ва бошкалар.                Карши кураш чоралари:  агротехник, биологик, механик ва химявий.                Кора цикадаси  –  Loodelphax striatellus  L., Homoptera туркуми.         Бугдой, маккажухори, шоли, сули, каби усимликларга зарар келтиради. Шоли далаларини купрок хуш куради.        Эркак цикадалари кора, факат олди ок булади. Каттик канотларнинг урта чокида кора доги бор.       Ургочилари тук сарик рангли.       Эркак ва ургочиси катталиги 1,7 дан 4,0 гача.        Катта ёшдаги куртлар кишлайди. Эрта бахорда март бошларида ёки урталарида вояга етган хашорат пайдо булади.                Узбекистонда 4 – 5 наслда ривожланади.           Биринчи насл тухумлари апрель оида куйилади.          Апрелнинг биринчи ун кунлигидан учунчи ун кунлигигача личинкалар яшайди, улардан майнинг учунчи ун кунлигида пайдо булган вояга етган хашорат июлнинг иккинчи ва учунчи ун кунлигида тухум куяди.           Учинчи насл личинкалари йилнинг иккинчи, у учинчи ун кунлигида ривожланади, улардан пайдо булган вояга етган хашоратлар август бошларида тухум куя бошлайди.           Августнинг иккинчи, учинчи ун кунлигидан сентябрнинг иккинчи ун кунлигигача туртинчи насл куртлари  ривожланади.          Сентябрь охири ва октябрь бошларида туртинчи насл вояга етган хашоратлари тухум куяди.           Улардан эса биринчи насл куртлари октябрь – ноябрь ойларида ривожланади.          Учинчи, туртинчи ва бешинчи насл ёшидаги куртлар кишловга ётади.                 Цикадалар айникса август ва сентябрь ойларида купайиб кетади.                Донли усимликлар хосили йиштирилганда цикадалар ёввойи усимликларга кучиб утади.                Узбекистон Республикаси Кишлок хужалик цикадаларга карши курашда кулланиладиган ва рухсат этилган куйидаги кимёвий чораларни тавсия килиш мумкин.

                Карбофос 59% к.э., ишлатиш микдори 0,6 л/га, карате 50%к.э., ишлатиш микдори 0,2 л/га ва бошкалар.

«O’SIMLIKLARNING TUZILISHI, UNING TANA QISMLARINI VAZIFALARI»

Опубликовано Фарохиддин Икромов 17.06.2008

Er qurrasida bizni qurshab olgan jonli mavjudotni tabiatning jonsiz qismlaridan osongina farqlay olamiz.Masalan toshni olaylik, u tashqi sharoit ta’sirida yemirilishi, darz ketishi, yuvilib turishi, yedirilishi mumkin. Lekin buning uchun 50-100 yillab, xatto undan ortiq vaqt ketadi.Jonli mavjudotlar esa tashqi muhit ta’sirida tez o’zgaruvchan bo’ladi. Bu ta’sirlanish hayvonlarda yaqqol namoyon bo’lsa, o’simliklarda yashirin o’tadi.Xususan qoqio’t namgarchilik va kechki paytlarda to’pgullarini yumib oladi, uyatchan gul esa biror narsaning tegib ketishidan murakkab barglarini tez yumib olib, tez shalpayib  qoladi. Biroz vaqt o’tgach, barglarini yana yozib asli holiga qaytadi.            Demak, hayvonlar ham, o’simliklar ham tashqi sharoitga ta’sirchan bo’ladi, ammo ularda asab tizimi yo’qligi uchun javob reaktsiyasi sekin namoyon bo’ladi.            O’simliklarni o’sishi ularda hayot jarayonlarini jadal borayotganidan dalolatdir.             Hayot belgisi bilinmay tinch turgan urug’ ekilishi bilan o’saboshlaydi. Suv shimib bo’rtadi, unib chiqaboshlaydi, avval ildiz chiqaradi, keyin poyasi o’saboshlaydi, so’ng tana va a’zolar paydo bo’lib yetuk o’simlik holiga keladi.            Buning uchun transpiratsiya va fotosintez jarayonlari yoki tanani suv bilan ta’minlash, anorganik moddalardan organik moddalar hosil qilish sodir bo’ladi. SHu kabi o’simlikda assimilyatsiya (o’zlashtirish) dissimilyatsiya (moddalarni parchalanishi) qilish tufayli moddalar almashinuvi ro’y berib turadi.            Jonli mavjudotlar mana shu moddalar almashinuvi mavjudligi bilan jonsiz jismlardan keskin farq qiladi.

            Tabiatda mavjud barcha o’simliklar ildiz, poya barg, gul kabi bir qancha tana a’zolaridan tuzilgan.

            Ildiz – o’simlikni tuproq muhiti bilan bog’lab, uni mustahkamlaydi, tuproqdan suv va oziq moddalarni oladi. Ildiz tuzilishiga qarab o’q va popuk ildizlarga bo’linadi.            Poya – o’simlikni boshqa a’zolari joylanadi, ularga suv va oziqa moddalarni o’tkazishga xizmat qiladi, tik o’suvchi va yotib o’suvchi poyalar bo’ladi.            Barg – o’simlikning anorganik moddalardan organik moddalar tayyorlashiga va o’simlik poyasidagi suvning bug’lanib turishiga xizmat qiladi.            Gul – o’simliklarning jinsiy ko’payishlari uchun xizmat qiladigan, urug’ hosil qiladigan a’zo hisoblanadi. Unda gulkosa, gultoj, changchi, tuguncha kabi a’zolar mavjud. Tugunchada meva va urug’ hosil bo’ladi.1.    Hujayra va to’qimalar, transpiratsiya va fotosintezBarcha tirik mavjudot hujayralardan tuzilgan. U shakli bo’yicha qutichani eslatadi. Uning ichida hujayra po’sti bilan o’ralgan tsitoplazma, yadro va yadrocha, plastid (leykoplastlar, xloroplastlar, xromoplastlar) va juda mayda (1-2 mk) mitoxandriylar bo’ladi.  Bundan tashqari hujayra ichida vakuolalar bo’lib ular hujayra shirasi bilan to’liq bo’shliqdan iborat.Hujayra ichidagi tirik mahsullarning hammasi birgalikda protoplast deb ataladi.Har qaysi to’qimadagi hujayralar bir-biri bilan bamisoli devordagi g’ishtlar singari tutashgan bo’ladi. Hujayra qobig’ida g’alinlashmagan joylar teshiklar mavjud bo’lib qo’shni hujayralar shu teshiklar orqali plasmodesmalar yordamida bir-biri bilan bog’lanib turadi.O’simlik hujayralari ichini to’ldirib turuvchi mahsullarning hammasi bir butun tuzilmani tashkil etadi, shuning uchun o’simlik bargi, ildizi yoki poyasini biror qismida sodir bo’lgan ta’siriga bir butun tana kabi javob qaytaradi.TSitoplazma – yopishqoq va suyuqroq bo’lish xossasiga ega, o’simlikni tashqi muhit sharoitlariga moslashtirishga yordam beradi. Xarakatlanishi tufayli moddalarni hujayralararo ko’chib yurishini ta’minlaydi. Plazmoliz yoki tsitoplazmaning hujayra devoridan qochishidir.YAdro – hujayraning tarkibiy qismi bo’lib hujayraning bo’linishida, irsiyatning saqlanishida ahamiyatlidir.Vakual  – hujayra shirasini saqlaydi.+obiq – klechatkadan iborat bo’lib, hujayra skletidir.Plastidalar – o’simliklarga rang berishida qatnashadi.Mitoxondriylar – o’simliklarni nafas olishida ahamiyatlidir.O’simliklar tanasidan suvning bug’lanishiga transpiratsiya ahamiyatlidir.Transpiratsiya – o’simlik tanasi haroratini saqlaydi, modda almashish jarayoniga ta’sir etadi, moddalar ildizdan butun tanaga tarqaydi.Transpiratsiya ikki xil bo’ladi: barg og’izchalari orqali va kutikula orqali Og’izchalarni tashkil etgan hujayralar 3-4 foiz suv yo’qotganda ochiladi, turg’or holatda esa atrofdagi hujayralar og’izcha hujayralarini qisib qo’yganda yopiladi.            Og’izcha hujayralar yorug’likda ochiladi, qorong’ulikda yopiladi. Barglarning 1 mm2 maydonida bir necha yuzdan mintaqagacha bo’lishi mumkin. Masalan: bugdoy bargining ustki tomonida 47-60, ostki tomoinda 32-41 dona, guza bargining ustki tomonida –118, ostki tomonida – 245 dona bo’ladi.            Paydo bo’lishi, tuzilishi va vazifasi jihatidan o’xshash bo’lgan hujayralar tizimidan to’qimalar hosil bo’ladi. SHuningdek to’qimalarda suyuqlik va mahsullar ham mavjud.            O’simlik to’qimalari turlari: hosil qiluvchi, asosiy, ximoya va o’tkazuvchi to’qimalar.            O’simliklar quruq modda hosil qilish uchun sarflangan suv miqdori transpiratsiya koeffitsiyenti deyiladi, uo’zgaruvchan, tashqi muhit ta’sirida o’zgarib turadi.            /o’zaning transpiratsiya koeffitsiyenti 280-640, bug’doyniki 231-557, makkajo’xoriniki 233-386, bedaniki 446-1068 dir.            /o’za 1 gektar maydondan sutka mobaynida chinbarg davrida 10-12m3, shonalashda 30-50 m3, gullash va mevalash davrida 80-120 m3, hosil pishishda 30-40 m3 suv sarflaydi.            Fotosintez – atmosferadan olingan karbonat angidrid va suv hisobiga yorug’lik energiyasi ishtiroki bilan organik modda hosil bo’lishi, hamda kislorodning atmosferaga ajratishidir.            Bu jarayon qalmoqchali shisha idishga sichqon, boshqasiga o’simlik va sichqon qo’yib o’tkazilgan tajriba asnosida ochilgan (XUSH asr, Jozef Pristli).            Fotosintezda yashil barg tomonidan yutilgan yorug’lik energiyasi energiyaga aylanadi, havoga kislorod chiqadi, glyukoza, saxaroza, oqsilli moddalar, yog’lar hosil bo’ladi, bu jarayonda o’simliklar oziqlanadi.            Fotosintez faqat yashil o’simliklarda va faqat yorug’likda sodir bo’ladi.Mazkur jarayon o’simlik bargida o’tadi.Barglarni tuzilishi murakkab bo’lib ko’p qavatli to’qimalardan iborat. Ustki va ostki tomonidan epidermiz hujayralaridan iborat epidermis tagida parsixama bo’lib uning ustunsimon hujayralarida xlorofil donachalari mavjud, fotosintez asoan shu to’qimada yoki hujayralarda ro’y beradi. Fotosintezda hosil bo’lgan moddalar to’qima qavatlari orasidagi paylar orqali o’simlikni boshqa a’zolariga o’tadi.Fotosintez 20-28oS da, havodagi 0,03 foiz karbonat angidrid bilan yaxshi o’tadi./o’zada ertalab soat 9-10 larda bu jarayon kuchli o’tib 13-16 larda pasayadi, 17-18 larda yana kuchayadi.YAshil o’simliklar muhim fazoviy ahamiyatga ega. Ular bir yilda atmosferaga 400 mlrd tonna sof kislorod ajratib, 600 mlrd karbonat angidridni o’zlashtiradi va 450 mlrd tonna organik modda hosil qiladi. 

Umumiy dehqonchilik

Опубликовано Фарохиддин Икромов 17.06.2008

Insoniyat, hayvonot va o’simliklar olamining asosiy hayot manbai yerdir. U Tabiiy-tarixiy jism bo’lib, uziga xos tirik mavjudoddir.Er qishloq xo’jaligida ishlab chiqarishning asosiy va tengi yo’q vositasi hisoblanadi.Erdan to’g’ri foydalanish butun insoniyatning, avvalo qishloq xo’jalik  hodimlarning eng muhim vazifasi hisoblanib, bu vazifa ilmiy asoslangan dehqonchilik orqali bajariladi.Dehqonchilik – qishloq xo’jaligining asosiy tarmoqlaridan biri bo’lib, aholini oziq-ovqat mahsulotlari, sanoat xom ashyo, chorvachilikni yem-xashak bilan ta’minlaydi, qishloq ho’jalik ekinlaridan sifatli va muttasil yuqri qosil yetishtirish, asosiy manba tuproq unumdorligini saqlash va oshirib borish, ekinlarni parvarishlash usullari, tadbirlari va xokozolarni o’z ichiga oladi.Dehqonchilik qishloq xo’jalik ishlab chiqarishning boshqa sohalarida farqlantiruvchi asosiy xususiyati uning quyosh kinetik energiyasini potentsial energiyaga, ya’ni anorganik moddani organik moddaga aylantirishdir. Bu xususiyat quyoshning issiqlik energiyasi va o’simliklar orqali ro’yobga chiqadi.Dehqonchilik fanining asosiy vazifasi – tolibi ilimlarni qo’llanilayotgan nazariy asoslar va ishlab chiqarishdagi jarayonlar bilan tanishtirmoqdir.Fan quyidagi bo’limlardan tashkil topgan;–          dehqonchilikni ilmiy asoslari:–          tuproqni unumdorlik va madaniylik ko’rsatkichlari:–          ekinlar yetishtiradigan sharoitni boshqarish usullari:–          begona o’tlarga qarshi kurashish tadbirlari:–          erga ishlov berish:–          almashlab ekish:–          dala tajribasi o’tkazish uslublari.Nazariya va amaliyotni chuqur o’rganish xar bir muayyan sharoitda u yoki bu sharoitda parvarish tadbirlarini qo’llash imkonini beradi. Ular boshqa teng sharoitda barcha omillardan to’liq foydalanishni ta’minlaydi.Amaliyot nazariy fikirlarini yoki asossizligini aniqlaydi, ya’ni haqiqat mezoni hisoblanadi.Nazariya esa amaliyot yo’lini yoritadi, ishlab chiqarishni rivojlantirishning asosiy yo’nalishlarini belgilaydi.Bu fan tabiat va jamiyat taraqqiyotining mutloq qonunlariga amal qiladi, ilg’orlar tajribasi, ilg’or xo’jaliklarni yutuqlari, fan yangiliklari bilan boyitib boradi. Muhim nazariy ahamiyatga ega bo’lgan yangi qonuniyatlarni aniqlash va tadbiq etish manbai bo’lib xizmat qiladi.Demak sug’orma dehqonchilik fanini qishloq xo’jalik fanlari rivojlanishining umumiy darajasi bilan uzviy bog’liq holda o’rganish zarur. Dehqonchilikni rivojlanish tarixi.Dehqonchilik, keng ma’noda olganda o’simlikchilik qishloq xo’jaligini eng qadimiy sohalaridan biri bo’lgan.Arxeolog olimlar Sopallitepada topgan    kiyim qoldiqlari tekshirilganda ular paxta tolasidan ekanligi aniqlangan. Demak bobokolonlarimiz bronza davridan boshlab dehqonchilik, xususan paxtachilik bilan shug’ullanganlar. Bu tekshiruvlar natijasida mamlakatimiz paxtachiligi tarixi 3,5 ming yillik o’tmishga ega ekan.Ibtidoiy jamoa, quldorlik va feodalizm davrlarida dehqonchilik natural va yarim natural xususiyatga ega edi. Feodalizm davrida dehqonchilik bir tomonlama g’allachilik yoki paxtachilikda asoslangan edi. Bu davrlarga yerga ishlov berish qurollari asosan, omoch, ketmon, taxta moladan iborat edi. Ammo jamiyat taraqqiyoti asnosida dehqonchilikni ham asta sekin rivojlanib borishi sodir bo’ladi. Lekin xanuz dehqonchilik qurollari oddiy bo’lib texnikaviy ta’minlanish darajasi juda past edi.XUSH asr oxiri X1X asr boshlarida kapitalizmni rivojlanishi Ovrupada dehqonchilikni rivojlanishiga ta’sir etdi. X1X asr oxiri XX asr boshlarida esa O’rta Osiyo dehqonchiligi rivojlana boshladi. CHunki bu davrga kelib bu mintaqa dehqonchilik mahsulotlariga, ayniqsa paxtaga Ovrupa mamlakatlari talabi oshdi.Xususan chor Rossiya xukumati O’rta Osiyoda paxtachilikni rivojlanishiga jiddiy ta’sir etgan bir qancha tadbirlarni amalga oshirdi. Ayniqsa temir yo’llar qurish, chet el paxtasiga katta boj olish, O’rta Osiyo paxtasi uchun bojni kamaytirilishi paxtachilikni umuman dehqonchilikni taraqqiy etishga ijobiy ta’sir ko’rsatdi. Natijada O’rta Osiyoda paxta hosildorligi gektariga 6-7 tsentnerdan 10-12 tsentnergacha, 1915 yilda 15 tsentnerga yetdi.Birinchi jahon urushi yillari mamlakatimizda dehqonchilikni rivojlanishi yangi darajaga ko’tarilmadi.Oktyabr to’ntarilishidan so’ng ham fuqarolar urishi va mamlakat xo’jaligining buzilib ketishi natijasida paxta yetishtirish miqdori, dehqonchilik saviyasi yanada pasayib ketdi.YAngi ijtimoiy tuzum O’rta Osiyo, xususan O’zbekiston dehqonchiligini xuddi chor Rossiyasi kabi paxtachilikka ixtisoslashtirib bordi, xo’jaliklarni qishloq xo’jalik texnikasi bilan, aholini oziq ovqat mahsulotlari bilan ta’minlab borishi irrigatsiya ishlarini amalga oshirilish, yer isloxati o’tkazishi oqibatida 1937 yilga kelib O’zbekiston dehqonchiligi, xususan paxtachiligi sohasida bir oz yuksalish ro’y berdi.SHu yili paxtadan gektar hisobiga 16,3 tsentner hosil yetishtirildi.Ikkinchi jahon urushi yillar O’zbekistonda dehqonchilik qilish asosan oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirish bilan mashg’ul bo’ldi, paxta yetishtirish kamaydi.Ammo 1948 yilga kelib mamlakatimiz dehqonchiligi yana paxtachilikka to’la ixtisoslashtirildi va paxtaning yalpi hosildorligi urushdan avvalgi darajaga yetkazildi.1950-1990 yillarda Sovet tuzumi mamlakatimizda paxta yakka xokimligi siyosatini davom ettirdi, ya’ni dehqonchilik tor darajasida ixtisoslashtirildi. Mazkur yillarda paxta yakka xokimligi dehqonchilikni tabora rivojlanishiga salbiy ta’sir etdi.O’zbekiston mustaqillikka erishgan yildan boshlab yerga, mehnatga munosabat o’zgarib bormoqda, don mustaqilligiga erishildi, paxta yakka xokimligiga barham berildi. Xullas tor ixtisoslashgan dehqonchilik tuzumi ham barham topdi.Dast avval «dehqonchilik» tushunchasi qishloq hujaligi ishlab chiqarishi deb tushunilgan, keyin dehqonchilikda o’simlikshunoslik deb keng ma’noda olingan.A. Teer (X1X asr) dehqonchilikni ikkiga bo’lib umumiy masalalar (umumiy dehqonchilik) va xususiya dehqonchilik (o’simlikshunoslik) ka bo’lgan Bu fanni rivojlanishida M.V. Lamonosov (1763, yer qatlami haqida), A.T.Bolotov (1771, dalalarni bo’linishi haqida), I.M.Komov (1788, dehqonchilik haqida), D.I.Mendeleyev (er haydash, daraxt ekish oziqlantirish), M.D.Pavlov (qishloq xo’jaligi kursi, almashlab ekish), V.V. Dokuchaev (tuproq genetikasi) P.A.Kostichev (agronomik tuproqshunoslik, tuproq fizikasi). V.Vilyams (tuproqshunoslikda agronomik nazariya, tuproq hosil bo’lish ta’minoti). K.A. Timeryazov (foto-sintez),  D. Pryanishnikov (oziqlantirish), A.G.Doyarenko (haydov, almashlab ekish, tuprok fizikasi) kabi xorij olimlarining xizmati katta.O’rta Osiyoda dehqonchilik faniga S.N.Rijov, M.V. Muxammadjonov, A.K. +ashkarov, Z.S. Tursunxo’jaev, V.P. Kondratyuk kabi olimlar katta xissa qo’shganlar.

Dehqonchilik mintaqalarining iklim sharoiti.

Mamlakatimizning sug’orma dehqonchilik mintaqasi Orol dengiz havzasida, Toshkent – YAngiyo’l rayonlari, Farg’ona, Zarafshon, +ashqadaryo va Surxondaryo vohalari, Amudaryo o’rta oqimi, Amudaryo quyi oqimi rayonlarida joylashgan.Bu mintaqa quyosh issiqligi bilan ko’p miqdorda ta’minlangan subtropik kenglikni eng shimoliy chegarasidadir.Mintaqada quyosh yog’dusi yiliga 2500-3000 soatga teng yoxud yorug’lik bilan ta’minlash ham yuqori darajada.Bu sharoit issiq sevar, yorug’sevar o’simliklar ekish uchun maqbuldir.Iqlimning shakllanishida atmosfera tsirkulyatsaning ta’siri katta.O’rta Osiyo va janubiy +ozog’iston ustidagi atmosfera tsikulyatsiyasida arktik va mo’tadil tropik havo oqimlari kattalashadi. Bu yilning qish oylarida ob-havoning juda turg’insizligini vujudga keltiradi, odatda qish yog’inli va ko’pincha sovuq bo’ladi. Tuproq kontinental tropik havoning ta’sirida nisbatan tinch, jazirama hamda quruq iqlim qaror topadi.Jazirama quruq yoz uzoq amal davriga eng issiq sevar o’simliklar ekish imkonini, takroriy ekinlar ekish uchun sharoit yaratadi.Eng uzoq oy yanvardir. Iyul eng issiq oydir. Bunda havoning o’rtacha xarorati 25-31oS, absolyut maksimum xarorat 50oS (termez) yetadi.Mintaqaning tipik belgisi qurg’oqchilik bo’lib, o’rtacha yillik yog’in 80-200 mm gachani tashkil etadi, tog’ oldi rayonlarida 500 mm gacha yetadi.Yillik yog’ingarchilikni ko’p qismi bahorga (30-50 %), qolgan qismi qishga (30-35%) kuzga (15-20%) va yoz (5-10%) oylariga to’g’ri keladi.Yilning issiq davrida havoning yuqori harorati va kam bug’lanish havo nisbiy namligini pasayishiga sabab bo’ladi. Havo namligining pastligi yuqori xarorat bilan birgalikda bug’lanish yuqori bo’lishini ta’minlaydi. SHunday qilib quyosh yog’dusi va issiqlikning mo’l-ko’lligi, biroq yog’ingarchilikni kam bo’lishi qishloq xo’jaligi ekinlarini faqat sug’orma dehqonchilik sharoitida yetishtirishni taqozo etadi.

Xashorotlar ekologiyasi

Опубликовано Фарохиддин Икромов 17.06.2008

         Xamma organizmlar yashab turgan muxitning ajralmas bir kismidir. Organizm bilan arof muxit urtasida buladigan uzaro munosabatlarni urganadigan fan ekologiya (grekcha Oikos yoki        Okos-yashash joyi yoki muxit va Lodos fan) deb ataladi. Xashoratlar va ayrim turlarning ekologiyasini urganish muxim ilmiy kuzatishning asosiy kismi bulib xisoblanadi. CHunki ularning  ekologik xususiyatlarini bilmasdan turib ba’zi bir nazariy va amaliy masalalarini, jumladan, zararkunanda xashoratlarga karshi kurash choralarini xamda ularning ommaviy kupayishini oldindan bilish choralarini ishlab chikishni tasavvur kilish mumkin emas. Xar bir tur va individ uz ekologiyasiga ega. Xayotning eng yukori formasi tur ekologik sistemasidir ya’ni  xamma turlarning birgalikda xayotidir. Bu turlar territoriyaning  xar kanday uchastkasida joylashuvchi tirik organizmlar usimlik va  xayvon organizmlar-biotsenoz tarkibiga kiradi. Organizmning   yashashi uchun  muxit faktorlari muxim rol uynaydi.         U biologik fanning tez sur’atda rivojlanib borayotgan bir tormogi bulib, uzi ayni vaktda kator mustakil ilmiy soxalarga –entomologiya asoslari, umumiy entomologiya, ektomologiya, kishlok xujalik entomologiya, meditsina entomologiya, veterenariya entomologiya,  zoologiyasi va boshkalar bulinadi.         Xashoratlar ekologiyasi nazariy fan bulib, u yukorida kursatilgan  amaliy entomologiya soxalarining ilmiy asosi bulib xizmat kiladi.         Fanning asosiy vazifasi usimlik, odam va  uy xayvonlariga ziyon yetkazuvchi zararkunanda xashoratlarga karshi ilmiy  asoslangan  ishlab chikarish va foydali xashoratlarni muxofaza kilish, yashash joyi.         Xashoratlar-umurtkasiz xayvonlarning  bugimoyoklilar  Arthropoda tipi, traxeyalilar  Tracheata  kenja tipi, xashoratlar  Zusecta sinfi yoki Eexapoda sinfiga mansub . Bu tipga xashoratlardan tashkari kiskichbokasimonlar Crustaced kiskichbakasimonlar Arachuoidea kkupoyoklilar-Miripoda  va boshka sinflar xam kiradi.Xashorat  turlari tabiatda ju keng tarkalgan va ular turlicha tuzilishiga ega. Xozirgi vaktda 1 millionta yakin xashorat turi ma’lum. Ular 1,5 mln dan kam  emas  degan fikrlar, CHunki kam urganigan oblast va tropik zonalardan xar   yili 7-8 mingga kadar yangi turi topilib turadi.Umuman xashoratlarning turlari va soni kolgan xamma xayvon turlari bilan usimlik turlarini kushib xisoblangandan xam kup.Xar bir tur uziga xos  tuzilishga va xususiyatgan ega. Xashoratlarning tuzilishidagi uziga xos belgilarni muxitga moslanish. Tabiatda tutgan urnini, odamlar uchun axamiyatini tomonlarini urganish muxum axamiyatga ega.Bu xususiyatlarni chukurrok urganish zararkunanda  xashoratlarni yukotish va ayni vaktda foydali xashoratlarni saklab, ulardan foydalanish imkoniyatini beradi.Xashoratlarga bulgan kizikish kadim zamonlarda  boshlangan. Ularga dastlab ozik  maxsuloti sifatida karalgan bulsa, keyinchalik  chorvachilik, dexkonchilik yulga kuyilgich, zararkunandalar sifatida urganila boshlandi. SHunda ular orasida foydali xashoratlar xam borligi ma’lum  buladi. Natijada entomologiya fani xashoratlar ekologiyasi fani shoxobchalari bulmish ipakchilik va asalarichilik vujudga  keldi. Lekin xashoratlarni ilmiy urganish XYII asrdan boshlanadi. Italyan olimi I.Malpigi (1628-1694) tut ipak kurtining anatomiyasi va ayrish sistemasiga, golland olimi YA.Svammerdam (1637-1680) xashoratlarning anatomiyasi xamda metamorfazasiga asos soldir. YIII asrda buyuk  shved olimi, tabiatshunos K.Linney (1707-1778) ning “Tabiat sistematikasi” asarida xashoratlar kuzga kurinarli urinni  egalladi. Usha davrning buyok tabiatshunos olimi R.A.Reomyur (1683-1757) xashoratlarning morfologiyasini va biologiyasini urgandi. XYIII asrning ikkinchi yarmida xashoratlar faunasini urganishda tabiatshunos olim, akademik  N.S.Pallas (1741-1811)  katta xissa kushdi. X IX asrda fan  va  madaniyatining rivojlanish  natijasidaentomologiyasining fan sifatida shakllanishiga  sharoit yaratildi. Usha davrda bir kancha  mamlakatlarda entomologik ilmiy jamiyatlar  tashkil etildi. Masalan, 1832 yili Frantsiyada,1833 yili Angliyada shunday jamiyat tuzildi. Bizning mamlakatimizda YA.YA.YAxontov. S.A.Juravskaya, F.M.Uspenskiy, R.O.Olimdjanov, T.Tulyaganov, A.Bekkuzin, L.Larchenko, S.Zapevalova, L.Kapustina, S.N.Alimuxamedov,SH.B.Xodjaev, A.A.Muxammediyev, N.M.Maxmudxodjaev, G.K.Dubovskiy,  A.Ummatov, K.x.Zakirov, A.SH.Xamraev, X.A..Sulaymonov va boshkalar. XX asrda xashoratlar ekologiyasi fani,  ayniksa, uning soxalari mustakil fan sifatida shakllanadi. Bu asrdan boshlab xashoratlarning klassifikatsiyasi, fiziologiyasi, ekologiyasi, chukur urganila boshlandi va zararkunanda xashoratlarga karshi  ximiyaviy xamda biologik kurash choralari ishlab chikildi.1904 V.P.Pospelov (1872-1949) Kiyev  shaxriga entomologik stantsiya tashkil etdi. Stantsiyasining asosiy vazifasi kand lavlagi zararkunandalariga karshi kurash  choralari ishlab  chikish edi. Keyingi  yillarda xuddi shunday stantsiyalar boshka markaziy shaxarlarida xam tashkil etildi. Ayniksa V.P.Plotnikov (1877-1959) tomonidan 1911 yili Toshkentda Turkistonda  entomologik stantsiyasining tashkil etilishi Markaziy Osiyo va Kozogiston ulkalarida usimliklarni zararkunanda xashoratlardan ximoya kilishadi.Markaziy Osiyo usimliklarni ximoya kilish institutda va boshka shunga uxshash tashkilotlarning vujudga kelishida katta rol uynaydi.Entomologlar N.V.Kurdyumov (1885-1917) kishlok xujaligi entomologiyasiga nazariy asos soldi. Professor A.N.Semenov-Tyan-SHanskiy (1866-1942) bizning ulkamiz faunasidagi xashoratlar sistematikasi va zoogeografiyasini, G.G.YAkobson (1871-1916)  tugri kanotlilar va kungizlarini  urgandilar. A.K.Mordvilko usimlik  bitlari sistematikasi, biologiya va ekologiyasini urganish soxasidagi ishlari bilan dunyoga mashxur buldi. Avstraliyalik olim A.Gardlirshem (1863-1935), A.V.Martinov (1878-1938) va B.N.SHvanvich (1889-1957) lar   yukori gruppa  xashoratlarning  klassifikatsiyasini assochilari edi.Bizning mamlakatimizda institutlarida va universitetlarida mustakil entomologiya xashoratlar ekologiya kafedralari tashkil etildi. 1920 yili Toshkent Davlat Universitetida, keyinchalik Toshkent kishlok xujaligi Agrar Universiteti entomologiya kafedralari tashkil etildi. 1931 Toshkentda  Markaziy Osiyo usimliklarni ximoya kilish  ilmiy tekshirish  instituti tashkil etildi. Bir kancha yirik olim  va  fan  tashkilotchilari yetishib chikdi.N.N.Bogdanov-Katkov (1894-1955), V.F.Boldirev (1883-1957), akademiklar V.F.Beklemishev (1890-1962), ye.N.Pavlovskiy (1974-1962).V.N.Щegolev (1890-1966), A.S.Danilevskiy (1911-1969), G.YA.Bey-Biyenko (1803-1970) va boshkalar shular jumlasidan edi.Uzbekiston olimlari xam  entomologiya va xashoratlar ekologiyasi fanlarini rivojlantirishda uzlarining munosib  ulushlarini  kushdilar. Dunyoga mashxur entomolog olim Uzbekiston Fanlar akademiyasining muxbir a’zosi,  professor V.V.YAxontovning “Urta Osiyo kishlok xujaligi zararkunandalari.”Uzbekiston Fanlar akademiyasining muxbir a’zosi, professor R.A.Olimjanov “Sugoriladigan dexkonchilik yerlarning  umurkasiz xayvonlar zoofaunasi”Markaziy Osiyo usimliklar muxofazasi ilmiy tekshirish instituti direktori, professor akademik S.N.Alimuxamedov “Kanalar  biologiyasi va ekologiyasi” ilmiy asrlari yukori baxo oldi.Bugungi kunda entomologiya va xashoratlar ekologiyasi fanlar va uning tarmoklari oldiga Uzbekiston olimlari: professor Kan.A.A. professor Xodjaev SH.T., professor N.M.Maxmudxodjaev, professor Muxammadiyev A.A., professor Xamraev A.SH, professor X.YAx’yaev, professor G.K.Dubovskiy. dotsent X.A.Sulaymonov, dotsent K.Z.Zakirov, A.Badalxodjaev-dotsent. Xushvaktov K.X.. Xasanova Z.X, va boshkalar. 


Copyright © 2007 AgroZona. All rights reserved.